Prvi interaktivni center za prepre?evanje in pomo? odvisnikom od iger. ADICTEL je blagovna znamka.
Splosni pogoji uporabe spletne strani Adictel
Z uporabo spletne strani ADICTEL se strinjate, da boste spostovali splosne pogoje o uporabi in navigaciji, kot so opredeljene v nadaljevanju.


1. Zaupnost podatkov

Zbirka osebnih podatkov, ki je ustvarjena ob registracijo na spletno mesto ADICTEL, je zaupna. ADICTEL nadalje zagotavlja tudi zaupnost osebnih podatkov (imena, naslovi elektronske poste in gesla) ob prijavi na njegove storitve (spletna stran, program omejitve, forumi, blogi, elektronska posta, spletne ankete). V skladu z Zakonom o varstvu podatkov z dne 6. januar 1978, imajo vsi uporabniki pravico do dostopa, spremembe, popravka in brisanja svojih podatkov. ADICTEL ne more zagotoviti zaupnosti ali izbrisa osebnih podatkov, ki jih je uporabnik prostovoljno objavil v javnih prostorih foruma ali bloga, v klepetu ali v zasebnih sporo?ilih. ADICTEL ne more biti odgovoren za vsiljeno posto/spam, ki bi jo lahko utrpeli uporabniki forumov, ki prostovoljno in spontano objavljajo svoj elektronski naslov na spletu. V skladu z Zakonom o zaupanju v digitalno gospodarstvo z dne 21. junij 2004, so podatki, ki omogo?ajo identifikacijo uporabnikov spleta (vklju?no z naslovi IP), ki sodelujejo pri ustvarjanju vsebin na spletnih straneh ADICTEL-a, v njegovi last in jih le-ta tudi hrani. Neosebne statisti?ne podatke (npr. stevilo obiskovalcev, povpre?no stevilo ogledov strani na uporabnika) ADICTEL analizira, da bi spoznal navade uporabnikov spletne strani ADICTEL, da bi izboljsal uredniske vsebine in skupnost ter obves?al oglasevalce in razne institucije. Samodejno prepoznavanje uporabnikov za neposreden dostop do foruma ADICTEL, ne da bi morali ponovno vnesti uporabnisko ime in geslo pri vsaki povezavi, zahteva vzpostavitev piskotov (cookies). Piskoti, pritrjeni na povezave v e-novicah, niso poimenski in omogo?ajo izklju?no prepoznavo stevila klikov vsakega posameznika. Zunanji piskoti, povezani z oglasevanjem, omogo?ajo nadzor nad oglasevalskimi akcijami, kar prepre?uje njihovo pretirano ponavljanje na spletni strani ADICTEL. Na spletni strani ADICTEL ni osebnega sledenja (IP, piskoti).

Stran www.adictel.com je prijavljena pri CNIL, N°1446013


2. Uporaba in krmarjenje po spletnem mestu ADICTEL mora spostovati zakone in predpise

Obveščeni ste, da so vsi zakoni in predpisi veljavni tudi na spletu. Ko tako uporabljate storitve na spletni strani ADICTEL in brskate po spletnem mestu ADICTEL, je vaša odgovornost, da v skladu z vsemi veljavnimi predpisi spoštujete naslednje in predvsem: • pravila o avtorskih pravicah in industrijski lastnini, kot so multimedijske stvaritve, programska oprema, besedila, članki, fotografije, blagovne znamke, podatkovne baze, fotografije vseh vrst. Družba ADICTEL in v nekaterih primerih njeni partnerji, so lastniki celote intelektualne in industrijske lastnine, ki se nanaša na vsebino spletnega mesta ADICTEL. V skladu s tem vas opominjamo, da vsakršne omembe v zvezi z zakonom ne morejo biti izbrisane in da je vsako nepooblaščeno razmnoževanje, popolno ali delno, dejanje kršitve. Poleg tega je prepovedano kvantitativno ali kvalitativno koriščenje baz podatkov, ki so objavljene na spletnem mestu ADICTEL, ali uporaba teh podatkovnih zbirk na neobičajen način. - Pravila za avtomatsko obdelavo osebnih podatkov. - Pravila javnega reda, ki ga med drugim ureja zakonodaja na področju pornografske, rasistične in kriminalne vsebine, ki bi lahko škodovala celovitosti posameznika ali prizadela drugega uporabnika spleta ali blagovno znamko ADICTEL preko izzivalnih sporočil, besedil ali slik. - Pravila o spoštovanju zasebnosti posameznika, uporabnikov spletne strani ADICTEL in tretjih oseb. V tem kontekstu se strinjate, da v interaktivnih storitvah ne boste širili neprimernih, žaljivih ali poniževalnih sporočil ter takih, ki niso povezani z obravnavano temo. - Predpise na področju prava o tisku. Vaša odgovornost je, da se vzdržite vsakršnega obrekovanja ali žalitev, bodisi drugih uporabnikov storitev ADICTEL ali tretjih oseb. - Predpise, ki urejajo računalniško goljufijo. Prepovedan je vsakršni poskus vdora v sistem za avtomatsko obdelavo podatkov ter vsakršno spreminjanje elementov, ki jih vsebuje. Informirani ste, da so takšna dejanja kazniva. Natančneje si ADICTEL pridržuje pravico, da v okviru interaktivne storitve nemudoma in brez predhodnega obvestila izbriše vsebine, kakršne koli narave že so, vključno s sporočili, fotografijami in grafiko, ki kršijo zakone in predpise prava, še posebej tiste, ki so opisani zgoraj.


3. Hiperpovezave na spletni strani ADICTEL

Za vzpostavitev hiperpovezave proti spletni strani ADICTEL je potrebno predhodno dovoljenje ADICTEL-a. Obrniti se morate na oskrbnika spletne strani. ADICTEL ni odgovoren za vsebino, informacije, proizvode in storitve ponujene na spletnih straneh, ki so predmet hiperpovezave s spletne strani ADICTEL. Natan?neje, odgovornosti ADICTEL-a za neposredno ali posredno skodo, kot je izguba kupcev, tozbe, vsakrsne poslovne tezave, izguba ugleda blagovne znamke in izguba dobi?ka, ni iskati v kakovosti in/ali specifikacij izdelkov in storitev, ki jih prodajajo partnerske druzbe, ali v pla?ilnem prometu, ki je izveden na teh spletnih straneh.


4. Upravljanje gesel

Odgovorni ste za varno hranjenje gesel, ki so vam bila dodeljena za dostop in uporabo storitev z omejenim dostopom na spletni strani ADICTEL. Del vase odgovornosti vklju?uje izvajanje vseh previdnostnih in varnostnih ukrepov za zas?ito vasega geslo in prijave. V primeru izgube ali kraje vasega gesla in/ali uporabniskega imena, ali ?e izveste za uporabo vasega geslo in uporabniskega imena s strani nepooblas?ene tretje osebe, morate nemudoma vzpostaviti stik z nami. V tem primeru lahko: • zamenjate geslo in uporabnisko ime, ?e obstaja nevarnost, da ju uporablja tretja oseba. • zaprosite za varno obnovitev vasega gesla in uporabniskega imena. Samo strokovni direktor ADICTEL-a ima dovoljenje za obnovitev gesla in uporabniskega imena, in sicer v zavarovanem procesu, ki ga izvedemo kot odziv na vaso zahtevo. V primeru, da v obdobju treh let ne uporabljate storitev, ki jih ponuja ADICTEL in ki jih koristite z naro?nino kluba ADICTEL, se strinjate, da se naro?nina prekli?e, prav tako pa tudi uporabnisko ime in geslo. ADICTEL ne odgovarja za nepooblas?eno uporabo vasega gesla in uporabniskega imena s strani tretje osebe, ki bi vam ju izmaknila.


5. Varnost

Zavedate se, da kljub vsem ukrepom druzbe ADICTEL internet predstavlja tehni?ne posebnosti, zaradi katerih je nemogo?e popolnoma zagotoviti absolutno odzivnost in neprekinjen dostop do storitev, kakor tudi ne absolutne varnost pri posiljanju podatkov. V vsakem primeru potrjujete, da so informacije in storitve, ki so na voljo na spletni strani ADICTEL: • lahko prekinjene v primeru visje sile ali izven nadzora ADICTEL-a ali zaradi dejavnikov, ki niso v pristojnosti ADICTEL-a, • lahko vsebujejo napake tehni?ne ali ?loveske narave • lahko povzro?ijo izgubo konkretnih podatkov


6. Garancija

V splosnem smislu ADICTEL ne jam?i za popolnost, iz?rpnost in to?nost informacij, vsebin in storitev na spletni strani ADICTEL, kljub temu da druzba ADICTEL po najboljsi mo?i skrbi za to, da bi uporabnikom zagotovila kvalitetno vsebino. V vsakem primeru velja, da odgovornosti druzbe ADICTEL, njenega partnerja ali zaposlenih ne gre iskati v okviru uporabe informacij in storitev na spletni strani in/ali brskanja, ki ga boste izvajali kot uporabnik. Zavezujete se, da boste spostovali celoto veljavnih zahtev in predpisov, se posebej tistih, ki so zapisani v tej listini.


7. Splosne dolo?be

ADICTEL si pridrzuje pravico, da spremeni dolo?be te listine. Z nadaljnjo uporabo in brskanjem po spletni strani ADICTEL sprejemate spremembe, ki so bile tako uvedene. Ta listina v celoti zavezuje obe strani. Noben splosni ali posebni pogoj iz drugih dokumentov ne steje kot del podro?ja pravic in obveznosti med ADICTEL-om in uporabniki. ?e je ena ali ve? dolo?b te listine spoznana kot neveljavna iz kakrsnega koli razloga, ostale dolo?be ostajajo v polni veljavi. V primeru tezav pri interpretaciji med katerim izmed naslovov in klavzulo, na katero se nanasa, bo sporen naslov preklican. Te splosne pogoje odreja francosko pravo in velja tako v materialnem kot procesnem pravu.